top of page

Pravidlá ochrany osobných údajov

Súhlasím, aby Ing. Monika Jurčíková, Hlavná 935/35, 90055 Lozorno, IČO: 51948532, (ďalej aj ako „naPohodu“) spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov a služieb naPohodu a poskytovania informácií o aktivitách naPohodu, a to počas trvania zmluvného vzťahu s naPohodu a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s naPohodu. V prípade, ak poskytnem osobné údaje naPohodu, ale s naPohodu mi nevznikne žiadny zmluvný vzťah (napr. v prípade vypracovania návrhu poistnej zmluvy alebo účasti v súťaži), platí tento súhlas po dobu 3 rokov od jeho udelenia.

Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla naPohodu alebo odvolania prostredníctvom webového sídla naPohodu. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovom sídle naPohodu: www.napohodu.sk.

Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách).

bottom of page